Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma
(Opinions Of Accounting Profession Members To The Effectiveness Of Tax Amnesties: A Research In Sivas Province )

Yazar : Mehmet DEMİR  & Ayşe EKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 237-248
690    741


Özet
Kamu ihtiyacının en önemli kaynağından birisi kuşkusuz vergilerdir. Ancak mükelleflerce vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesinden dolayı vergi gelirlerinin tahsilinde güçlükler yaşanmakta bu durum ise kamu finansman sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunu açmak için siyasi otoriteler ekonomik, siyasi, psikolojik, sosyal vb. gerekçelerle vergi afları çıkarmaktadır. Çıkarılan bu aflar, bazı kesimlerce devlet ve mükellefin uzlaşması olarak algılanırken bazı kesimler tarafından ise mükellefleri vergi ile ilgili sorumluluklarından uzaklaştıran unsur olarak görülmektedir. Yine afların vergi uyumu/bilinci üzerine etkileri konusunda da farklı görüşler dile getirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, serbest muhasebeci mali müşavirlerin genel olarak vergi aflarına ve vergi aflarının etkinliğine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden meslek elemanları üzerinde, Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış bir anket uygulanmıştır. Anketin Cronbach’s Alfa Güvenilirlik Katsayısı, 0,807 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama ve anlamlılık analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda meslek elemanlarının, vergi aflarına bakışlarının genel olarak olumlu olduğu; vergi aflarının, muhasebe uygulamalarında yasalara uygun davranışı artırarak kaliteli bilgi üretimine ve devletin vergi gelirlerini artırma ve kayıtdışı ekonomiyi azaltma çabalarına olumlu katkılar sağladığı bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vergi Afları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Muhasebe Elemanı

Abstract
Tax is definitely one of the most important sources of public need. However, because of tax liabilities are not fulfilled on time by taxpayers there are difficulties in collecting tax revenues, this situation brings the public financing problem with it. To overcome this problem, political authorities make tax amnesties for economic, political, psychological, social etc. reasons. These amnesties are perceived by some people as a compromise between government and taxpayers, while they are seen by others as a factor that removes taxpayers from responsibility for tax. Again, different opinions are expressed about the effects of amnesties on tax compliance/awareness. The purpose of this study is to determine the opinions of certified public accountants on tax amnesties and the effectiveness of tax amnesties. To achieve this purpose, a prepared 5-point Likert scale was applied in January-February 2017 on certified public accountants who are recorded to Sivas Chamber of Certified Public Accountant and make their profession. SPSS 23 package program was used to analyze the obtained data. In the analysis of the data; frequency, percentage, standard deviation, arithmetic mean and significance analysis techniques. The Cronbach Alpha Reliability Coefficient of the scale was found to be 0.807. As a result of the analysis, it is found that the opinions of the Certified Public Accountant on tax amnesties are generally positive; tax amnesties contributes to producing quality information by increasing compliance with the law in accounting applications and contributes to efforts to increase government’s tax revenue and reduce the informal economy.

Keywords
Key Words: Tax exemptions, Certified Public Accountant, Accountant Professional

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri